Resolució de la Presidència del Consell Superior d´Investigacions Científiques per la qual es convoca procés selectiu per a la cobertura de 3 places de la categoria de Titulat o Titulada Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, en el marc diverses convocatòries d´ajudes de la Generalitat Valenciana (CIDEGENT 2020 i PROMETEO2020), amb destinació en diferents instituts / centres del CSIC de la Comunitat Valenciana.

[Convocatòria]
[Annexos I-A, I-B i IV]
[Annex III, sol·licitud]
[Llista provisional d´admesos i exclosos. Termini de subsanació: del 14 al 18 de desembre de 2020 ]
[Llista definitiva d´admesos i exclosos]
[Resolució provisional fase de concurs. Termini d´al·legacions: del 30 de desembre al 7 de gener]
[Resolució definitiva fase de concurs i citació entrevistes]
[Resolució definitiva]

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea