Resolució de la Presidència del Consell Superior d´Investigacions Científiques per la qual es convoca procés selectiu per a la cobertura de huit places de la categoria de Titulat/a Superior, mitjançant la modalitat específica de contracte predoctoral de personal investigador en formació fora de conveni, conforme a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de Juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, amb destinació en diferents Centres i Instituts del CSIC en la Comunitat Autònoma Valenciana, en el marc del Programa «SANTIAGO GRISOLÍA 2020», subvencionat per la Conselleria d´Innovació, Universitats i Societat Digital de la Generalitat Valenciana a través de les convocatòria de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

[Convocatòria]
[Annexos]
[Correcció d´errades]
[Llista provisional d´admesos i exclosos (termini de subsanació: del 22 al 28 de juliol) ]
[Llista definitiva d´admesos i exclosos]
[Valoració provisional fase de concurs. termini d´al·legacions: de l´11 al 17 de setembre (ambdós inclosos)]
[Valoració definitiva de mèrits i citació fase oposició]
[Resolució final]

Share This
Ministerio de Ciencia y Tecnología CSIC Delegación C.Val. Casa de la Ciència Presidencia Europea