La troballa, on participa l’Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC), obri la porta a l’avançament d’un tractament adequat i l’adopció d’hàbits de vida saludables en molts pacients

Investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, de l’Hospital Clínic de València, han identificat una mutació en el gen SREBF2 com a possible causant d’elevats nivells de colesterol i glucosa.

Tant els nivells alts de colesterol com de glucosa són factors de risc cardiovascular. La Hipercolesterolèmia Autosòmica Dominant (ADH) es caracteritza per nivells molt elevats de colesterol total i colesterol LDL. És una malaltia d’origen genètic, però només es coneix el gen responsable en un 80% dels pacients. El gen LDLR és el causant de la malaltia en la majoria dels pacients, i hi ha altres gens coneguts, APOB i PCSK9, que són responsables aproximadament d’un 1% dels casos.

L’objectiu principal de la investigació era la identificació de nous gens que pogueren ser responsables d’ADH, ja que contribuiria a detectar a molts pacients amb aquesta malaltia i avançar en ells tant l’aplicació d’un tractament adequat com l’adopció d’hàbits de vida saludables, disminuint el risc de desenvolupar malaltia cardiovascular.

Els resultats de la investigació ‘A very rare Variant in SREBF2, a possible cause of Hyperchoelsterolemia and Increased Glycemic levels’, dirigida pel doctor Felipe Javier Chaves, responsable de la Unitat de Genòmica i Diabetis d’INCLIVA i investigador del CIBERDEM (Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades), de l’Instituto de Salud Carlos III, s’han publicat recentment en la revista Biomedicines.

En la investigació es van estudiar diversos gens candidats en un grup de pacients ADH que no tenien cap mutació en els gens coneguts com a responsables de la malaltia. Aquests gens candidats van ser triats per estar implicats en rutes metabòliques relacionades amb lípids i colesterol.

Es va identificar una mutació en el gen SREBF2 en un pacient i es va estudiar aquesta mutació en la família d’aquest, observant-se que aquells familiars amb la mutació tenien no sols nivells de colesterol lleugerament elevats, sinó també nivells de glucosa elevats, sent diabètics aquells de major edat.

La mutació es troba a la regió promotora del gen, que està implicada en la regulació d’aquest. En estar localitzada la mutació a la regió promotora, es va estudiar si la mutació podia augmentar l’expressió del gen o no. Per a això es van realitzar estudis amb luciferesa que permeten saber el nivell d’expressió del gen, i es va realitzar l’estudi en diferents tipus cel·lulars importants per a la regulació del colesterol en sang.

Participació de l’IBV-CSIC

Santiago Vernia i Marta Casado, de l’Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC), també van participar en l’estudi. “El nostre treball es va centrar en els estudis in vitro de la mutació del gen SREBPF2 trobades en els pacients, col·laborant a dur a terme les mutacions en la seqüència promotora i les construccions en els vectors de luciferasa que s’han provat posteriorment en els diferents tipus cel·lulars”, explica la investigadora del CSIC i de CIBEREHD (Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives), de l’Instituto de Salud Carlos III.

L’equip d’INCLIVA el formen les doctores Ana-Bárbara García García, adscrita a CIBERDEM, i Carmen Ivorra, de la Unitat de Genòmica i Diabetis; i els doctors José T. Real i Sergio Martínez Hervás, del Grup d’Investigació sobre Risc Cardiometabòlic i Diabetis i investigadors del CIBERDEM. Inés Pulido i Julián Carretero, del Departament de Fisiologia de la Universitat de València, també signen el treball.

La investigació ha rebut finançament del Fons d’Investigacions Sanitàries de l’Institut de Salut Carles III (FIS PI14/0497 i PI21/00506), el Ministeri de Ciència i Innovació (PID2019-108977RB-I00) i la Generalitat Valenciana (AP11-091).

 

Referència:

García-García, A.-B.; Martínez-Hervás, S.; Vernia, S.; Ivorra, C.; Pulido, I.; Martín-Escudero, J.-C.; Casado, M.; Carretero, J.; Real, J.T.; Chaves, F.J. A Very Rare Variant in SREBF2, a Possible Cause of Hypercholesterolemia and Increased Glycemic Levels. Biomedicines 2022, 10, 1178. https://doi.org/10.3390/biomedicines10051178

Hipoxia doradas adaptación ejercicio IATS

Peu de foto (d’esquerra a dreta): Felipe Javier Chaves, Sergio Martínez, Ana-Bárbara García i Marta Casado.

Material de descàrrega
Imatge (jpeg)
Nota de premsa (pdf)

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea