Innovació i empresa

El CSIC té entre els seus objectius el d’apropar les capacitats i els assoliments científics i tecnològics a tots els sectors socio-econòmics nacionals i internacionals, amb la finalitat d’aconseguir que es transformen en benestar social, econòmic i cultural per al conjunt de la societat.

La Transferència de Coneixement és el procediment mitjançant el qual s’aconsegueix que els resultats d’investigacions científiques formen part de procesos o productes amb aplicacions industrials o socials diverses. D’aquesta manera s’aconsegueix estendre vincles entre l’àmbit científic i l’empresarial, la qual cosa permet que els avanços tecnològics i les innovacions desenvolupades als laboratoris es tradueixin en millores industrials i/o socials que, en última instància, permetin un major desenvolupament econòmic i social, així com una millora en la qualitat de vida de les persones.

Al CSIC, la Transferència de Coneixement s’articula a través de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento (VATC), que compta amb unes oficines centrals a Madrid, així com una xarxa d’oficines distribuïdes a les Delegacions institucionals i a alguns dels instituts d’investigació del CSIC. Mitjançant la VATC es gestionen totes les activitats que composen el procés de Transferència de Coneixement: la protecció dels resultats d’investigació i la seua llicència al teixit empresarial, la gestió de les relacions del CSIC amb empreses mitjançant projectes d’I+D contractats, la promoció de les tecnologies desenvolupades mitjançant projectes d’investigació interns, i la creació de noves empreses que incorporen les tecnologies del CSIC per a l’explotació de nous nínxols de mercat.

La Transferència de Coneixement a la Comunitat Valenciana

Desde la Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana es realitza la gestió de la Transferència de Coneixement corresponent als centres d’investigació del CSIC a la Comunitat Valenciana, de forma coordinada amb les diferents unitats de la VATC. Així mateix, alguns d’aquests centres d’investigació compten amb personal propi encarregat de les tasques de Transferència de Coneixement. D’aquesta manera, s’articula una xarxa de personal i oficines que atenen els 11 centres d’investigació dels que disposa el CSIC a la Comunitat Valenciana. Les principals tasques de Transferència de Coneixement que es duen a terme són:

 

  • Protecció dels resultats d’investigació. Mitjançant les diferents fórmules de protecció industrial i intel·lectual disponibles (patent, secret industrial, varietat vegetal, etc.) s’aconsegueix dotar de valor afegit els resultats d’investigació i facil·litar la seua transferència a tercers.
  • Comercialització dels resultats d’investigació. Promoció de les tecnologies protegides a través de diferenta mitjans per afer-les arribar a possibles empreses ja existents interessades de tot el món, i aconseguir el retorn econòmic de les invesrions realitzades en I+D, la qual cosa contribueix a la sostenibilitat econòmica de la investigació.
  • Gestió i negociació de contractes. Formalització de les relacions entre el CSIC i les empreses a través de contractes per al desenvolupament de projectes d’I+D o per a la explotació comercial de les tecnologies del CSIC. Servei d’assesorament tècnic i legal, seguiment i suport per a la correcta execució dels contractes.
  • Suport a la creació d’Empreses de Base Tecnològica (EBTs). Les EBTs són un instrument fonamental per a permetre l’arribada al mercat d’aquells resultats d’investigació que requereixen grans esforços de desenvolupament degut al seu caràcter disruptiu o altament innovador, i que es troben en nivells d’innovació allunyats del mercat. A través de la VATC oferim acompanyament professional a l’empreniment i creació d’empreses i, alhora, búsqueda de financiació per a facil·litar l’èxit d’aquestes iniciatives.
  • Atenció a demandes específiques per part d’empreses. El CSIC disposa d’una immensa xarxa de laboratoris i grups d’investigació amb una gran diversitat de capacitats científiques que permeten cobrir cualsevol demanda tecnològica. A través de la VATC posem en contacte empresas que busquen desenvolupaments tecnològics específics amb investigadors capaços d’atendre aquestes sol·licituds. A més, comptem amb una ampla cartera de tecnologies que posem a disposició de les empreses que desitjen consultarla.

Oferta Tecnològica

A continuació, es presenten les patents i figures de protecció industrial desenvolupades als diferents centres del CSIC de la Comunitat Valenciana:

DETECTOR COMPACTE I LLEUGER D’ALTA RESOLUCIÓ PER A IMATGE SIMULTÀNIA DE RADIACIONS GAMMA I DE NEUTRONS

El CSIC i la Universitat de València han desenvolupat, en el marc del projecte ERC Consolidator Acord Núm. 681740 HYMNS, un dispositiu que permet detectar fonts de radiació gamma i de neutrons de forma simultània, i que ofereix una elevada resolució espacial per a determinar de forma precisa la font emissora de la radiació, la seua localització, natura i intensitat. A més, permet detectar un ampli espectre d’intensitats per a aquestes radiacions.

ACCEDI AL FUTLLETÍ

 

MILLORA DE LA RELACIÓ SENYAL/SOROLL EN DETECTORS USATS EN TERÀPIA D’HADRONS

El CSIC i la Universitat de València han desenvolupat un dispositiu que permet determinar de forma eficaç el lloc on es diposita la radiació en teràpia d’hadrons. A diferència de la radioteràpia convencional, la teràpia d’hadrons utilitza partícules carregades pesades per a irradiar el tumor. Per a usar la teràpia d’hadrons és fonamental determinar en temps real si la dosi de radiació s’està usant al lloc previst i mitjançant aquesta invenció s’aconsegueix monitoritzar la dosi de radiació de la teràpia d’hadrons.

ACCEDI AL FUTLLETÍ

PRODUCCIÓ D’HIDROXITIROSOL AMB UN ALT RENDIMENT

El CSIC i la Universitat de València han desenvolupat un microorganisme recombinant que permet una producció d’hidroxitirosol a partir de glucosa amb un alt rendiment i grau de puresa. L’hidroxitirosol és un dels antioxidants més potents conegut. Actualment la principal font per a obtindre l’hidroxitirosol són les oliasses, procedents de la indústria oliverera. Pero es tracta d’un procés amb un escàs rendiment i del qual s’obté un compost molt poc purificat. Mitjançant aquesta nova invenció es pot obtindre hidroxotirosol amb un alt grau de puresa mitjançant un mètode senzill i amb un alt rendiment.

ACCEDI AL FUTLLETÍ

 

ENZIM EXTREMÒFIL, ACTIU A PH SUPERIOR A 10 I A MÉS DE 90ºC

El CSIC i la Universitat de València han desenvolupat un enzim que funciona en condicions de medi extremes: alcalí superior a 10 i temperatures de més de 90ºC. Aquest enzim possibilita la reducció de l’ús de products químics en el tractament de matèria vegetal, proporcionant alternativs de processat més respectuoses amb el medi ambient. L’objetiu de la seua obtenció fou la indústria paperera i fustera, però la seua util·litat també ha sigut contrastada en la gestió de residus agrícoles i la seua possible aplicació en la indústria alimentària per a la producció de xilooligosacàrids (sucres probiòtics), en alimentació animal o compostatge es postula ja com una realitat.

ACCEDI AL FUTLLETÍ

PROTECTOR CONTRA INFECCIONS OCULARS PER A EQUIPS DE MICROSCOPIA

El CSIC i la Universitat Miguel Hernández han desenvolupat un sistema de protecció ocular contra infeccions per a ser col·locat als oculars dels equips de microscòpia. Aquest nou dispositiu d’ús individual permet la protecció personal en l’ús de qualsevol sistema de microscòpia de manera eficaç, senzilla i econòmica, aconseguint reduir els riscs de salut derivats del seu ús compartit en centres d’investigació, docència, diagnòstic clínic, cirurgia i indústria.

ACCEDI AL FUTLLETÍ

 

BRAÇ DE PRECISIÓ PER A FIXAR ANTENES DE SUPERFÍCIE EN IMATGE PER RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR (RMN)

El CSIC i la Universitat Miguel Hernández han desenvolupat un dispositiu articulat per a col·locar i fixar amb precisió les antenes de superfície que s’utilitzen en imatge per ressonància magnètica nuclear (RMN) i el seu cablejat associat, millorant la fiabilitat i precisió de la RMN i augmentant el control sobre el procediment per a evitar imprevists o errors i els seus efectes negatius.

ACCEDI AL FUTLLETÍ

FLYGEAR: MONITOREIG AUTOMÀTIC I PRECÍS D’INSECTES

El CSIC i la Universitat Miguel Hernández han desenvolupat un robot i software que permet comptar i mesurar, de forma automatitzada, precisa i fiable, el temps de transició entre fases vitals de la mosca de la fruita (Drosophila melanogaster) i altres insectes. La medició precisa del temps de transició a adult és fonamental en nombroses investigacions sobre càncer i longevitat, detecció de compostos d’utilitat terapèutica, i estudis científics en biologia del desenvolupament sobre l’impacte d’hormones o factors ambientals.

ACCEDI AL FUTLLETÍ

 

MÈTODE PER A LA DETECCIÓ PRECISA I SIMULTÀNIA DE MÚLTIPLES VIRUS EN MOSTRES

El CSIC y la Universitat de València han desenvolupat un nou mètode de detecció de virus in vitro, que inclou la detecció del SARS-CoV-2, y és extensible a altres virus respiratoris.

ACCEDI AL FUTLLETÍ

VÍDEOS DE PATENTS:

També pot accedir a la cartera tecnològica completa del CSIC a través del següent enllaç:

Participació al teixit d’innovació de la Comunitat Valenciana

El CSIC, a través de la Delegació Institucional de la Comunitat Valenciana, participa de forma activa en una sèrie d’iniciatives perteneixents al teixit d’innovació de la Comunitat Valenciana, entre les quals es troben:

BANC DE PATENTS

És un programa comú de la Generalitat i els organismes públics d’investigació de la Comunitat Valenciana, que té com a objectiu propiciar l’apropament entre emprenedors, empresaris i centres de generació de coneixement innovador, per a facil·litar la transferència dels resultats tecnològics generats pels científics als sectors productius i de serveis. El programa Banc de Patents i Coneixement pretén posar en valor el potencial de la Comunitat Valenciana de la mà del teixit empresarial i industrial junt a la nostra excel·lent xarxa d’I+D+i, propiciant un apropament entre les empresas i les universitats amb la finalitat de reforçar les seues relacions, en les que la universitat siga font de suministrament de solucions tecnològiques per a les nostres empreses.

La participació del CSIC al Banc de Patents de la Generalitat Valenciana ha estat subvencionada el 2022 per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb un total de 10.000 €.

INNOSALUD

INNOSALUD és una iniciativa coordinada entre diverses institucions valencianes d’I+D per a la preparació i presentació, davant d’inversors, empreses i entitats, de projectes innovadors en salut procedents de la investigació, alguns constituits com a start-ups i altres amb potencial per a ser-ho, apropant els assoliments tecnològics des dels centres generadors de coneixement a la societat, i facil·litant de forma proactiva i eficient, la valorització i transferència de resultats d’investigació al teixit productiu i a la pràctica clínica.

INNOTRANSFER

INNOTRANSFER és una iniciativa multisectorial d’innovació oberta promoguda per la Xarxa de Parcs Científics de la Comunitat Valenciana. L’objetiu d’aquest programa és impulsar la innovació en sectors econòmics clau per a la Comunitat, donant suport a la seua Estratègia Regional d’Innovació i Especialització Intel·ligent, RIS3. INNOTRANSFER està participada per les principals associacions empresarials, per les seues Universitats Públiques i la Xarxa d’Instituts Tecnològics REDIT, i està financiada per l’Agència Valenciana de la Innovació. INNOTRANSFER aposta per fomentar el diàleg entre investigadors i empreses de la Comunitat Valenciana a través de l’acció catalitzadora de les estructures intermèdies de l’ecosistema públic-privat d’investigació i de l’ecosistema empresarial valencià.

Share This
Ministerio de Ciencia y TecnologíaCSICDelegación C.Val.Casa de la CiènciaPresidencia Europea